Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł.

,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu działalności PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy Komunalnych: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo
2023/BZP 00365743
2023/BZP 00376221

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacja z otwarcia oferty dodatkowej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

,,ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZEGUBOWEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ”
2023/BZP 00091540
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Ogłoszenie o wyniku postepowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Załącznik nr 2 do SWZ. Wzór Umowy. Poprawiony
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 17.02.2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 3a do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 7 do SWZ

,,Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych przy ul. Kilińskiego 3 i Grunwaldzka 32 w Połczynie-Zdroju wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach
2023/BZP 00083119
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert ostatecznych
Odpowiedzi do zapytania Wykonawcy
Zawiadomienie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 12 do SWZ
Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11-18

(02.09.2022-13.09.2022)
,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu działalności PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy Komunalnych: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo”
2022/BZP 00331597/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Zawiadomienie 19.09.2022
Załącznik nr 1 – zmieniony
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ Opis zamówienia
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust.1 Pzp.
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie
Załącznik nr 6 do SWZ Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

(11.05.2022)
,, Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną „
2022/BZP 00153974/01
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Odpowiedź do zapytania Wykonawców cz.2
Odpowiedzi do zapytania Wykonawców
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
Przedmiar robót – roboty budowlane
Przedmiar robót – brana elektryczna i teletechniczna
Przedmiar robót – instalacje sanitarne
Załącznik nr 10 – Opis techniczny
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 – Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 4 – Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 8 – Wykaz osób
Załącznik nr 9 – Wzór umowy
Załącznik nr 11 – Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 12 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy Podwykonawcom
Załączniki do Umowy

(22.04.2022)
,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”
2022/BZP 00131718/01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
Przedmiar robót – roboty budowlane
Przedmiar robót – brana elektryczna i teletechniczna
Przedmiar robót – instalacje sanitarne
Załącznik nr 10 – Opis techniczny
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 – Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 4 – Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 8 – Wykaz osób
Załącznik nr 9 – Wzór umowy
Załącznik nr 11 – Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 12 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy Podwykonawcom
Załączniki do Umowy

(01.04.2022)
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
2022/BZP 00106079/01
Postępowanie prowadzone na stronie: https://ppkpolczyn.bip.gov.pl/ogloszenia-przetargow-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000-zl/563760_budowa-budynku-gospodarczo-garazowego-wraz-z-infrastruktura-techniczna.html
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
Przedmiar robót – roboty budowlane
Przedmiar robót – branża elektryczna i teletechniczna
Przedmiar robót – instalacje sanitarne
Załącznik nr 10 – Opis techniczny
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 – Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 4 – Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 8 – Wykaz osób
Załącznik nr 9 – Wzór umowy
Załącznik nr 11 – Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 12 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy Podwykonawcom
Załączniki do Umowy

(01.03.2022)
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
2022/BZP 00071695
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert
Informacja o wysokości środków
Odpowiedzi do zapytania nr 1 do treści SWZ
Ogłoszenie o postępowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 – Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobów
Załącznik nr 4 – Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 8 – Wykaz osób
Załącznik nr 9 – Wzór umowy
Załącznik nr 10 – Opis techniczny
Załącznik nr 11 – Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 12 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom
Załącznik nr 3 do Umowy – Oświadczenie zgłoszonych Podwykonawców
Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór karty gwarancyjnej

Przedmiar robót – budynek gospodarczy – roboty budowalne
Przedmiar robót – budynek gospodarczy – branża elektryczna i teletechniczna
Przedmiar robót – budynek gospodarczy – instalacje sanitarne

(08-06-2021)
2021/BZP 00074850/01
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POŁCZYŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Postępowanie na platformie zakupowej

(21.10.2020)
SPRAWA NR 3/2020

PRZETARGUsługa utrzymania zimowego dróg miejskich i wiejskich gminy Połczyn – Zdrój w sezonie zimowym 2020/2021

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6. Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom
Informacja o otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu

(22.09.2020)
SPRAWA NR 2/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE – PRZETARGDostawa używanego podnośnika koszowego z koszem aluminiowym, przegubowo-teleskopowym na podwoziu samochodowym do 3500 kg DMC

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowanego sprzętu
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik Nr 5 – do wzoru umowy – protokół zdawczo – odbiorczy podnośnika koszowego
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ po zmianach
Kwota przeznaczona na realizację zadania
Informacja o otwarciu ofert (30.09.2020)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.09.2020)

(27.05.2020)
SPRAWA NR 1/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa i wymiana wodomierzy z nakładka radiową

(23.04.2020)

Przetarg-Dostawa i wymiana wodomierzy z nakładka radiową do zdalnego odczytu w lokalach będących w zarządzie PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
1. Zał. nr 1- Formularz ofertowy
2. Zał. nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
3. Zał. nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4. Zał. nr 4- Wzór umowy
5. Zał. nr 5- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
6. Zał. A – wykaz budynków gminnych
7. Zał. B – wykaz wspólnot mieszkaniowych