Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł.

(08-06-2021)
2021/BZP 00074850/01
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POŁCZYŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Postępowanie na platformie zakupowej

(21.10.2020)
SPRAWA NR 3/2020

PRZETARGUsługa utrzymania zimowego dróg miejskich i wiejskich gminy Połczyn – Zdrój w sezonie zimowym 2020/2021

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6. Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom
Informacja o otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu

(22.09.2020)
SPRAWA NR 2/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE – PRZETARGDostawa używanego podnośnika koszowego z koszem aluminiowym, przegubowo-teleskopowym na podwoziu samochodowym do 3500 kg DMC

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowanego sprzętu
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik Nr 5 – do wzoru umowy – protokół zdawczo – odbiorczy podnośnika koszowego
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ po zmianach
Kwota przeznaczona na realizację zadania
Informacja o otwarciu ofert (30.09.2020)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.09.2020)

(27.05.2020)
SPRAWA NR 1/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa i wymiana wodomierzy z nakładka radiową

(23.04.2020)

Przetarg-Dostawa i wymiana wodomierzy z nakładka radiową do zdalnego odczytu w lokalach będących w zarządzie PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
1. Zał. nr 1- Formularz ofertowy
2. Zał. nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
3. Zał. nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4. Zał. nr 4- Wzór umowy
5. Zał. nr 5- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
6. Zał. A – wykaz budynków gminnych
7. Zał. B – wykaz wspólnot mieszkaniowych