Przetwarzanie danych osobowych dla postępowań przetargowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla postępowań przetargowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od 25 maja 2018 r. że będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie – Zdroju z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, tel.: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16.
 2. PPK Sp. z o.o. siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16, tel: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl; jako przetwarzający dane osobowe powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (94) 36 62 737 lub pod adres email: sekretriat@ppkpolczyn.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiadają Państwo:
  8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,*
  8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, **
  8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Państwu:
  9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.