Segregacja odpadów

Informujemy i przypominamy, że w przypadku stwierdzenia wymieszanych odpadów w koszach przeznaczonych do segregacji, ATF umieści na pojemniku żółtą naklejkę sygnalizującą o niepoprawnie posegregowanych odpadach będzie to skutkować nieodebraniem pojemnika.

Kolejne takie zdarzenie może skutkować nałożeniem kary finałowej w postaci dwukrotności stawki za śmieci.

W tym celu przypominamy zasady segregacji, które pozwolą na znaczne zredukowanie ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci i odzyskanie wielu cennych surowców. Segregowane odpady należy wyrzucać do pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami.

Instrukcje segregacji odpadów ATF

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.
Narzędzia do sprzątania do wypożyczenia na cmentarzu komunalnym w Połczynie-Zdroju

Stanowisko z narzędziami do nieodpłatnego wyporzyczenia

Od 2 kwietnia na cmentarz komunalny w Połczynie – Zdroju nie musimy już chodzić wyposażeni w narzędzia do sprzątania. W celu ułatwienia odwiedzającym sprzątania grobów swoich bliskich, przygotowaliśmy  trzy stanowiska z narzędziami do nieodpłatnego wypożyczania. Zachęcamy do korzystania z nich i prosimy o odkładanie narzędzi na miejsce, z którego zostały wypożyczone.


Zagrożenie epidemiczne – zmiana zasad odbioru odpadów

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Spółki ATF Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mirosławcu (dalej: Spółka), w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, spowodowaną pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 i przypadków wywołanej nim choroby COVID-19, oraz z uwagi na spowodowane powyższymi okolicznościami nadzwyczajne działania podejmowane przez organy państwa, a także uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, informujemy, że Spółka ATF wprowadza kolejne procedury, których celem jest ograniczania sytuacji potencjalnie zagrażających zdrowiu naszych pracowników oraz mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 marca 2020 r. :

1. odbierane będą wyłącznie odpady wystawione przed nieruchomość;

Ze względów bezpieczeństwa pracownicy nie będą wchodzić na teren posesji, nie będą otwierać furtek, bram i wiat śmietnikowych. Odbiorowi podlegać będą wyłącznie odpady przygotowane do odbioru tj. takie, których odbiór możliwy jest  bez konieczności wchodzenia na posesje, dotykania jakichkolwiek elementów (np. klamki, uchwyty, gałki, przyciski) innych niż pojemniki i worki z odpadami komunalnymi.

Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy pracując każdego dnia w terenie, przemieszczając się na znaczne odległości i odwiedzając liczne miejsca (w tym miejsca użyteczności publicznej) mogą stanowić źródłem zagrożenia dla mieszkańców. Dotykanie ww. elementów stanowi także zagrożenie dla naszych pracowników, w związku z tym konieczne jest podjęcie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, chroniących zarówno pracowników jak i mieszkańców.

2. zmianie mogą ulec godziny dokonywania odbioru odpadów, w związku z tym zachodzi konieczność przygotowanie odpadów do odbioru w dniu poprzedzającym dzień odbioru;

W związku z nasilającą się absencją wśród pracowników, a także podyktowaną wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmianą organizacji pracy (np. wdrożoną procedurą dezynfekcji kabin pojazdów,  kontroli temperatury ciała pracowników, ograniczenie liczby osób korzystających w tym samym czasie z szatni, ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczaniach podczas codziennej odprawy itd.) konieczne będzie zastosowanie odmiennego niż dotychczas rozkładu czasu pracy personelu. W związku
z powyższym odbiór odpadów może odbywać się w godzinach wczesno porannych lub nocnych.

3. nie będą rozdawane worki do segregacji odpadów przez personel pracujący w terenie;

Zapas worków do segregacji zostanie przekazany do urzędu gminy w celu ich dystrybucji wśród mieszkańców.

4. zmianie ulega procedura reklamacyjna;

Wszelkie reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów będą realizowane poprzez odbiór odpadów w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

5. ograniczone zostaną czynności kontrolne;

Kontrola jakości segregacji będzie odbywała się wyłącznie poprzez powierzchowne sprawdzanie zawartości pojemnika/worka. Worki z odpadami nie będą rozrywane w celu sprawdzenia ich zawartości.

Jednocześnie informujemy, że personel pracujący w terenie nie będzie sporządzał notatek lub protokołów w formie papierowej. Wszelkie informacje, uwagi i zgłoszenia pracowników będą przekazywane do Zamawiających w formie elektronicznej, bez podpisu.

Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy nie mogą „zostać w domu” i nie mogą wykonywać swojej pracy „zdalnie”. Każdego dnia, pomimo ryzyka i lęku o zdrowie własne i swoich bliskich, wykonują pracę w terenie, narażają się na szereg niebezpieczeństw. Szczególna dbałość w zakresie ochrony zdrowia pracowników odbierających odpady komunalne wynika z wysokiego ryzyka na jakie pracownicy
są narażeni oraz z troski o to byśmy, mimo trudnych okoliczności, mogli zachować ciągłość usług. Ochrona pracowników wykonujących tak istotne zadanie jakim jest odbiór i transport odpadów stanowi w obecnej sytuacji priorytet w kontekście możliwości utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy. Brak rygorystycznych procedur i niefrasobliwość prowadząca do zakażenia choćby jednej osoby wśród licznego personelu, może doprowadzić do paraliżu całego przedsiębiorstwa i braku możliwości odbioru odpadów wytwarzanych przez tysiące mieszkańców.

Dlatego zwracamy się z prośbą o daleko idącą współpracę w zakresie wdrożenia i stosowania opisanych powyżej procedur oraz informowania mieszkańców o wprowadzonych zasadach dotyczących odbioru odpadów.

Agnieszka Fiuk
Pełnomocnik Zarządu
+ 48 602 499 841