Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od 25 maja 2018 r. że będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie – Zdroju z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, tel.: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Państwa Wspólnota Mieszkaniowa, Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy przetwarzania.
 2. PPK Sp. z o.o. siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16, tel: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl; działając w imieniu administratora i jako przetwarzający dane osobowe powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (94) 36 62 737 lub pod adres email: sekretriat@ppkpolczyn.pl;
 3. PPK Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, które są niezbędne do wykonania Umowy o Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, świadczącym usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 6. W związku z przetwarzaniem przez PPK Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  a. prawo dostępu do treści swoich danych,
  b. prawo do sprostowania swoich danych,
  c. prawo do usunięcia swoich danych,
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  f. prawo do przenoszenia danych,
  g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane będą, przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 16, tel.: 94 3662737, 94 3662794, fax. 94 3662737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Gminy Połczyn – Zdrój

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od 25 maja 2018 r. że będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie – Zdroju z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, tel.: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

 1. Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16 działa w imieniu administratora – Gminy Połczyn – Zdrój i przetwarza Państwa dane na podstawie Umowy.
 2. PPK Sp. z o.o. siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16, tel: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl; działając w imieniu administratora i jako przetwarzający dane osobowe powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (94) 36 62 737 lub pod adres email: sekretariat@ppkpolczyn.pl;
 3. PPK Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, które są niezbędne do realizacji zawartych umów oraz zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, świadczącym usługi na rzecz Gminy Połczyn – Zdrój.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez PPK Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  a. prawo dostępu do treści swoich danych,
  b. prawo do sprostowania swoich danych,
  c. prawo do usunięcia swoich danych,
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  f. prawo do przenoszenia danych,
  g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane będą, przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 16, tel.: 94 3662737, 94 3662794, fax. 94 3662737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla postepowań przetargowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od 25 maja 2018 r. że będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie – Zdroju z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, tel.: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16.
 2. PPK Sp. z o.o. siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16, tel: (94) 36 62 737, (94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl; jako przetwarzający dane osobowe powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (94) 36 62 737 lub pod adres email: sekretriat@ppkpolczyn.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiadają Państwo:
  8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,*
  8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, **
  8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Państwu:
  9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.